سفره خالی

یاد دارم یک غروبی سرد سرد
می‌گذشت از کوچه‌ی ما دوره گرد
دوره گردم دار قالی می‌خرم
دست دوم جنس عالی می‌خرم
کوزه و ظرف سفالی می‌خرم
گر نداری شیشه خالی می‌خرم
اشک در چشمان بابا حلقه بست
ناگهان آهی زد و بغضش شکست
اول سال است و نان در سفره نیست
ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟
سوختم دیدم که بابا پیر بود
بدتر از او خواهرم دلگیر بود
بوی نان تازه هوش از ما ربود
اتفاقا مادرم هم روزه بود
صورتش دیدم که لک بر داشته
دست خوش رنگش ترک برداشته
باز هم بانگ درشت پیر مرد
پرده‌ی اندیشه‌ام را پاره کرد
دوره گردم دار قالی می‌خرم
دست دوم جنس عالی می‌خرم
کوزه و ظرف سفالی می‌خرم
گر نداری شیشه خالی می‌خرم
خواهرم بی روسری بیرون پرید
آی آقا سفره خالی می‌خرید؟

 

/ 0 نظر / 13 بازدید